Україна: Ціннісні та світоглядні орієнтири сучасної української молоді

Partager l'article :

Valuable and ideological benchmarks of modern Ukrainian youth are analyzed. Family values, work, safety, benevolence, universalism and independence are the priorities for Ukrainian youth.

Найважливішу роль не тільки в житті кожної окремої людини, а й усього суспільства відіграють цінності й ціннісні орієнтації. Вони є своєрідним внутрішнім інтегратором людини, концентруючи навколо себе всі її потреби, інтереси, ідеали, установки й переконання. Особистісна система цінностей завжди формується базуючись на цінностях, які є домінуючими в конкретному суспільстві, а вони в свою чергу впливають на вибір індивідуальної мети кожної окремої людини і на визначення способів її досягнення [10]. Тому в умовах сьогодення актуально розглянути ціннісні та світоглядні орієнтири української молоді, які суттєво впливають на розвиток держави.

Динаміка розвитку України свідчить, що в ній переважають цінності виживання, які характеризуються тим, що для абсолютної більшості населення в цілому пріоритетною є свобода (80,3%), безпека (економічна та фізична) (71,9%) і справедливість (70,1%) [9, с. 126]. Водночас як свідчить статистика основу пріоритетів та цінностей української молоді складають передусім народження та виховання дітей, забезпечення їм освіти – 48% [6, с. 10] згідно інших даних 64%. Здоров’я (54 %), кар’єра (39,3%), свобода та незалежність (29,1%), а також багатство (28,1 %) – посідають друге та третє місця в переліку найбільших бажаних досягнень в житті сучасної української молоді [7].

Характеризуючи сімейні цінності, слід наголосити, що для 74% чоловіків і 83% жінок шлюб є важливим і дуже важливим, однак ще важливішою є наявність дітей [9, с. 127]. При цьому для жінок більш пріоритетними, ніж для чоловіків, є цілі, пов’язані з дітьми (дані цілі назвали 61% жінок проти 36% чоловіків) [6, с. 11]. Показово, але ціннісні установки пов’язані з сім’єю домінували серед української молоді і у попередні історичні періоди [5, с. 116-117].

Також опитування не підтверджує стереотипне уявлення про те, що пошук близької людини і одруження є більш пріоритетним для жінок – 21% чоловіків та 21% жінок назвали даний пріоритет. Водночас така пріоритетність характерна для старших вікових категорій молоді (25-34 роки), у той час як для респондентів 20-24 років на першому місці стоїть робота або ж улюблене заняття. У свою чергу для респондентів 14-19 років здобуття освіти для себе, робота або улюблене заняття є переважаючими. Характерно, що з віком знижується пріоритетність пошуку коханої людини, а також добрих друзів і підвищується пріоритетність цілей, пов’язаних з дітьми, зароблянням грошей та здоров’ям [6, с. 10-11].

Пріоритети, пов’язані з роботою, її пошуком та досягненням певних результатів у ній домінують у 44% молоді. Примітно, що такі цілі є більш притаманними для чоловіків, адже цей пріоритет вказали 48% чоловіків проти 41% жінок: заробляння грошей (40% проти 32%), свобода і незалежність у рішеннях і вчинках (22% проти 14%), високий соціальним статус, кар’єра, влада (14% проти 10%) [6, с. 11]. Молоді українці прагнуть активніше будувати професійну кар’єру, досягати успіху тощо. Досить помітними такі тенденції є у молоді, що проживає у Центрі, Півдні та Сході України [7]. Проте порівняно їхніми ровесниками з інших розвинутих демократичних країн в Україні цей процес значно слабший [5, с. 120]. Адже неостанню роль у цій ситуації відіграє залежність від громадської думки, яка притаманна більш ніж 10% молоді [4]. Незважаючи на те, що більшість молодих людей зорієнтована на матеріальні цінності поряд із цим можна спостерігати також і тенденцію росту інтенсивних духовних пошуків, орієнтації на загальнолюдські цінності, збільшення інтересу до світової культури, історії своєї сім’ї, народу [5, с. 120]. Проте Україна й до цього часу піддається активному впливу з боку інших культур, що у свою чергу перешкоджає їй створити власну систему цінностей, зі стійкою тенденцією розвитку держави [2].

З поміж іншого, українській молоді притаманні інтелектуально-освітні, культурні, інформаційні та політичні цінності. Проте свої інтелектуальні здібності молодь оцінює досить низько. Так, лише 19% молодих людей вважають свої здібності у цій галузі високими і 22% називають себе талановитими. В соціокультурних цінностях переважають споживацькі орієнтації. Зокрема, 80,2% молоді вважають, що не зможуть прожити без мобільного телефону та інтернету (72,3%) [11]. А низька зацікавленість політикою, відсторонення від політичного життя країни, невизначеність серед молоді, що характеризується протестним забарвленням лише посилює політичний нігілізм й ідеологічну невизначеність цієї категорії населення (с. 121-122).

Дослідники ж говорять про амбівалентність, гібридність, парадоксальність, суперечливість суспільної свідомості українців загалом, та їхньої політичної свідомості зокрема [5, с. 123].

Серед інших соціальних інститутів, які мають вплив на ціннісно-культурну сферу молоді є церква, проте більше третини опитаних заявляють, що віддають лише данину поваги, а не сповідують певну релігію. При цьому 43% молоді відвідують церкву тільки на великі свята, а щотижня – лише 8% [9, с. 126]. Водночас 60% опитаних молодих дівчат та юнаків вважає за доцільне виховувати своїх майбутніх дітей на релігійних ідеалах. Також нині стало престижно добре володіти українською мовою, хоча рівень мовленнєвої культур серед молоді залишається низьким [1]; мати національне вбрання чи зачіску [5, с. 124].

Дослідження того «Що українці думають і знають про права людини» 2017 року виявило, що цінність «толерантність» у порівнянні з іншими опинилася на останньому місці (її важливість відзначили лише 25% респондентів загальнонаціонального опитування). При цьому, категорія населення, до якої рівень толерантності серед молоді критично низький – це сексуальні меншини. Також низький рівень толерантності українська молодь виявляє до наркозалежних, колишніх ув’язнених та ромів. Більше того, молоді люди швидше готові виправдати корупцію та аборт, ніж гомосексуалізм [9, с. 126].

Щодо спорту, то 35% молоді пишаються українськими спортсменами, 36% – асоціюють досягнення олімпійців з прагненням до перемоги й чесною боротьбою, а 39% вважають, що для високих досягнень у спорті необхідна наполеглива щоденна праця і цілеспрямованість. Як виявилося, для 33% молодих людей Олімпійські ігри означають дух змагання і чесної боротьби. Для 27% молоді Олімпіада – це гордість за Україну, а для 19% – олімпійські ігри є джерелом оптимізму [8].

У цілому ж, за даними Європейського Соціального дослідження для української молоді найважливішими ціннісними пріоритетами є безпека, доброзичливість, універсалізм і самостійність. Найменш важливими виступають такі ціннісні пріоритети, як традиційність, стимуляція та конформізм. Проте існує у цих ціннісних орієнтаціях й певна частка негативних колективістських рис, які стримують розвиток суспільства та призводять до негативних соціальних тенденцій, наприклад «кумівство», «блат», «клановість» тощо [5, с. 119]. Також, 28,3% молодого покоління вірить, що наша доля та подальше життя залежить в основному від нас самих, а вже потім – від зовнішніх обставин [3]. Дану тезу підтверджує і той факт, що більшість сучасних молодих людей є спрямованими на самостійне прийняття рішень, мати незалежне мислення, опановувати нові перспективи, вдосконалювати свої здібності, ставити перед собою конкретні цілі та досягати їх, щоб всі захоплювалися їхніми досягненнями [7].

Отже, на сьогоднішній день у молоді переважають цінності, пов’язані із накопиченням матеріальних статків, створенням сім’ї, отриманням високого службового й суспільного становища та особистим спокоєм. В соціокультурних цінностях переважають споживацькі орієнтації. У той же час, такі цінності як служіння суспільству та участь у громадсько-політичному житті країни для молоді є другорядними. Тому, допоки населення змушене дбати про своє щоденне виживання та безпеку, демократичні цінності та принципи залишатимуться на другому місці.

Література

1. Александрова В. Ф. Мовленнєва культура сучасної молоді / науково- практична конференція « Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів », 2013. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/6909/1/V_Aleksandrova_UMAN_GI.pdf (дата звернення 06.06.2018).
2. Бабенко Ю.А. Духовна культура української молоді та фактори її соціалізації / здобувач Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. С. 217-224. Режим доступу: file:///C:/Users/US/Downloads/apitphk_2014_32_31.pdf (дата звернення 06.06.2018).
3. Досліджено цінності української молоді / Анастасія Параніч. 07.11.2016. Studway. URL: http://studway.com.ua/doslidzeno-cinnosti/ (дата звернення 29.05.2018).
4. Дослідження національно-культурних цінностей української молоді на основі методик Р.Коулза та І.Привалової / к.соц.н. Юзва Л.Л. Київ – 2013. URL: http://www.academia.edu/9132775/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE (дата звернення 29.05.2018).
5. Кавилін О. А. Інституціоналізація політичної участі молоді в сучасній Україні / Кавилін Олексій Анатолійович. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Івано-Франківськ – 2016. – 220 с.
6. Молодь України – 2015 / Інна Волосевич, Сергій Герасимчук, Тетяна Костюченко. – ООН в Україні, 2015. – 88 с.
7. Молодь України – 2017 / Результати соціологічного дослідження – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. – 72 с.
8. Основні олімпійські цінності української молоді: дослідження / 11 грудня 2017, 24 Канал. URL: https://24tv.ua/sotsiologi_viznachili_shho_dodaye_optimizmu_ukrayinskiy_molodi_n899480 (дата звернення 29.05.2018).
9. Українське покоління Z: цінності та орієнтири. Результати загальнонаціонального опитування. Київ, 2017. 135 с. URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-1.pdf (дата звернення 29.05.2018).
10. Цінності в житті людини: визначення, особливості, класифікація / Квітень 30, 2016. Опубліковано в Психологія. Автор: Yaroslava H. URL: http://www.yavahitna.com.ua/2016/04/30/cinnosti-v-zhitti-lyudini-viznachennya-osoblivosti-klasifikaciya/ (дата звернення 29.05.2018).
11. 72% української молоді не уявляє свого життя без інтернету [дослідження] / Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Сучасна молодь України», проведеного Інститутом Горшеніна, 21 квітня 2013 р. URL: http://ms.detector.media/mediaprosvita/research/72_ukrainskoi_molodi_ne_uyavlyae_svogo_zhittya_bez_internetu_doslidzhennya/ (дата звернення 29.05.2018).

Partager l'article :

Кандидат історичних наук, викладач Candidate en sciences historiques, maître de conférences

A propos de Lesya Kotsur 9 Articles
Кандидат історичних наук, викладач Candidate en sciences historiques, maître de conférences

Soyez le premier à commenter

Laissez un commentaire